Strategische documenten

Kritieke grondstoffen voor de energietransitie
Recent onderzoek toont de groeiende spanningen aan in de toeleveringsketen van grondstoffen voor energietechnologieën, ondanks de zeer belangrijke rol die deze spelen in het succes van de groene en digitale transities in Europa in 2030 en 2050. De onlangs door de Europese Commissie voorgestelde Critical Raw Materials Act, opgericht om de toegang van de EU tot strategische en cruciale grondstoffen veilig te stellen, was gebaseerd op soortgelijke inzichten. De Europese mineralen- en metaalsector wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen als het gaat om de aanvoer van cruciale grondstoffen en deze moeten worden aangepakt met doortastende maatregelen en wijdverbreide sectoroverschrijdende innovaties. Bekijk de SWOT-analyse en Quickscan Kritieke Grondstoffen die op ons verzoek zijn gemaakt:

MaterialenNL: Strategische autonomie
De nationale kennisagenda strategische autonomie voor grondstoffen is een initiatief van ChemistryNL en het Platform MaterialenNL, waarbinnen de topsectoren ChemistryNL, Holland High Tech en Energie samenwerken. De reden voor deze agenda is dat industrie en politiek de schijnbaar onbeperkte aanvoer van materialen niet langer als een gegeven beschouwen. De energietransitie vergt grote hoeveelheden minerale grondstoffen voor gebruik in onder meer batterijen en zonnecellen en elektrolysers. Zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. Nederland is daarbij afhankelijk van toeleveringsketens die vaak in buitenlandse (niet-Europese) handen zijn. De samenleving en economie moeten zich voorbereiden op een nieuwe realiteit als het gaat om het gebruik van materialen, het beheersen van risico’s en het ontwikkelen van veelbelovende oplossingen. Deze nieuwe realiteit roept veel kennisvragen op bij bedrijven, burgers, overheid en wetenschap. Dergelijke vragen komen samen in deze kennisagenda.

Een ander doel van deze kennisagenda is het gevoel van urgentie over de grondstoffentransitie en de schaarste aan kritische metalen. Deze grondstoffentransitie is net zo belangrijk als de energietransitie, maar krijgt tot nu toe veel minder aandacht. Daarnaast is de grondstoffentransitie noodzakelijk om de energietransitie te voltooien.
Deze agenda komt op een moment dat politici en bedrijven de grondstoffentransitie urgenter dan ooit tevoren omarmen. De Europese Commissie heeft een Europese Grondstoffenwet (Critical Raw Materials Act) aangekondigd, onder meer om de afhankelijkheid van landen als China en Rusland te beperken. Hetzelfde doel heeft Nederland: in het najaar van 2022 verschijnt de Grondstoffenstrategie. Ook vanuit dit perspectief is het tijd voor de ontwikkeling van deze kennisagenda en een daarop gebaseerde programmatische aanpak van de grondstoffentransitie.

Chemische recycling in circulair perspectief
Hoe kunnen we verspilling voorkomen, en hoe kunnen we meer waarde uit deze onvermijdelijke verspilling halen? Deze brochure biedt inzichten en best practices op het gebied van chemische recycling, een technologie die plastic afval en organische residuen omzet in basischemicaliën en grondstoffen. Het is een gezamenlijke inspanning waarbij publieke en private entiteiten betrokken zijn. Het doel is om internationale samenwerking en partnerschappen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven te bevorderen om chemische recycling te bevorderen en te evolueren naar een circulaire en klimaatneutrale economie.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen Holland Circular Hotspot, het Netwerk Chemische Recycling van de Circular Biobased Delta, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Chemport Europe, Chemelot Circular Hub, ChemistryNL, TNO en Infinity Recycling. In deze brochure bieden wij u een genuanceerde kijk op de bijdrage van chemische recycling aan een klimaatneutrale chemische industrie. Deze brochure heeft tot doel de huidige stand van zaken, noodzakelijke en mogelijke ontwikkelingen op een op feiten gebaseerde en objectieve manier onder de aandacht te brengen om het debat te stimuleren. We benaderen chemische recycling vanuit economische, ecologische, innovatie- en financieringsperspectieven en plaatsen dit in de context van een volledig circulaire economiestrategie. Meerdere Nederlandse cases, toolboxen en benaderingen zullen illustreren hoe chemische recycling in de praktijk kan worden gebracht. Het laatste hoofdstuk toont een traject en een actieagenda. Wat kunnen toezichthouders doen, hoe kunnen ondernemers samenwerken aan verstandige chemische recyclingmodellen, hoe kan de financiële sector de ontwikkeling een impuls geven en hoe kunnen kennisinstellingen de ontwikkelingen ondersteunen en versterken? We sluiten af ​​met een aantal toekomstvisies op de markt.

ClimatePITCH
n 2019 heeft ChemistryNL samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een analyse gemaakt van het innovatieportfolio van de topsector chemie; de “ClimatePITCH”.

Brightsite Transition Outlook 2022
Brightsite’s eerste Transition Outlook (BTO) laat zien hoe en wanneer de klimaatdoelstellingen op Chemelot behaald kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Een toekomstbestendig Chemelot vraagt ​​om gezamenlijke, duurzame innovatie met processen die aansluiten bij de behoeften van het gebied als geheel en aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen in Nederland.