Algemene regelingen

Op deze pagina bieden wij een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

NWO Perspectief
Het Perspectief programma daagt onderzoekers uit om in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De multidisciplinaire onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie. Binnen Perspectief kunnen onderzoekers jaarlijks een aanvraag indienen die past binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de vier maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën. Ze krijgen de kans een omvangrijk onderzoeksproject op te zetten en een discipline overstijgend consortium op te bouwen of verder te ontwikkelen. De onderzoeksprojecten hebben nadrukkelijk de focus op toepassing. Door hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners te stimuleren, wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot. De call gaat naar verwachting open in juli/augustus 2023.

Chemport Catalyser
De Chemport Catalyser faciliteert kleine/middelgrote ondernemingen door financiële middelen vrij te maken om hen te helpen een financieel levensvatbaar plan te ontwikkelen. U kunt Catalyser aanvragen voor medefinanciering van bijvoorbeeld een marktanalyse, onderzoek naar geschikte PMC’s, onderzoek naar mogelijke ketenpartners, technologie verdieping of prototyping. Kijk voor de voorwaarden op de website van Chemport.

Langetermijnprogramma’s (KIC) – strategiegedreven consortia met impact (ronde 2023)
NWO roept op tot het indienen van initiatieven voor strategische Langetermijnprogramma’s (LTP’s). Een Langetermijnprogramma (LTP) geeft een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema of sleuteltechnologie. Met deze call biedt NWO tien jaar financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia. NWO stelt hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar. Op 10 mei 2023 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd.

CS4NL Supply chain security (PPS Toeslag call)
Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens. Online matchmakingbijeenkomst: dinsdag 18 april 2023 12.00 – 13.00 uur.

Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie (KIC)
Om innovaties te realiseren zijn er verscheidene op innovatie gerichte methodieken, modellen, werkvormen en tools geïdentificeerd en ontwikkeld. De call ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie (KIC)’ richt zich op het vergroten van impact die leidt uit missiegedreven innovatie. Het doel van deze call is begrijpen welke methodieken, modellen, werkvormen en/of tools bruikbaar en toepasbaar zijn en daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren, versnellen en opschalen van missiegedreven innovatie. Daarnaast is begrip nodig van coördinatiestructuren en systeemcondities en voor wie, onder welke omstandigheden en welke randvoorwaarden, zij faciliterend zijn.  Verplichte deelname aan matchmaking.

Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 2022-2023 (KIC)
Binnen Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia biedt NWO ruimte aan consortia om zich te organiseren, ontwikkelen en uit te groeien tot een omvang waarvan maatschappelijke (waaronder economische) impact verwacht mag worden. Het projectvoorstel komt tot stand vanuit een zelfgekozen kennis- en/of ontwikkelvraag die past binnen één of meerdere Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). Deadline indiening vooraanmeldingen: 11 april 2023 14:00 uur.

Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)
Wat is de bijdrage van Human Capital aan hedendaagse-en toekomstige innovaties? En hoe kunnen we deze bijdrage optimaliseren? De maatschappelijke missies en transities vragen de komende jaren om meer kennis en baanbrekende innovaties en doen daarbij een stevig beroep op het beschikbare arbeidspotentieel. De call ‘Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. Indienen van een volledige aanvraag is mogelijk t/m 16 mei 2023, 14.00 uur.

Thematische Technology Transfer, thema Pandemische Paraatheid
De coronapandemie heeft de noodzaak laten zien voor het inzetten van nieuwe therapieën bij een pandemie. Het is onbekend hoe een volgende pandemie eruit ziet. Daarom is de aanwezigheid van de juiste therapieën voor (preventieve) behandeling van infectieziekten van groot belang. Ook is belangrijk dat nieuwe of aangepaste therapieën sneller worden ontwikkeld, getest en veilig kunnen worden toepast. Bij therapieën kunt u denken aan geneesmiddelen, vaccins of bijvoorbeeld inhalatoren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt om deze reden de TTT-subsidie in 2022 (alleen) open voor innovatie door en netwerkvorming tussen organisaties die zich inzetten voor de pandemische paraatheid van Nederland. Een sterke multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende partijen en verschillende expertises draagt bij aan het paraat zijn van Nederland, mocht er een nieuwe pandemie uitbreken. Aanvragen is mogelijk tussen 1 december 2022 en 31 maart 2023 17.00 CET.

Borgstelling MKB-Kredieten Groen
Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb’ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, per 7 november 2022 gebruik maken van deze regeling. In totaal kan er tot € 200 miljoen aan garanties worden verstrekt. De ministerraad heeft ingestemd met deze regeling op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De regeling is open van 7 november 2022 tot 1 juli 2023. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

NWO Partnerschap voor bedrijven (KIC)
Onderzoekstalent vinden en innovatiekracht vergroten? Introduceer verschillende invalshoeken, nieuwe kennis en nieuwe netwerken via een partnerschap met NWO. We ontwikkelen gezamenlijk een uitvraag voor onderzoekers en partners met daarin jouw vraag aan de wetenschap. Hiermee bereikt jouw organisatie onderzoekstalent en vergroot het haar innovatiekracht. In een partnerschap verdubbelt NWO het budget dat door jouw bedrijf wordt ingelegd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met NWO.

MIT-regeling
De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Regeling tijdelijk gesloten. Nog niet bekend wanneer deze voor 2023 weer opent. Voorwaarden, criteria en indiening via de website van RVO.

MIT R&D regeling voor mkb
Werk je met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dien dan een aanvraag in voor een R&D-samenwerkingsproject. Regeling tijdelijk gesloten. Nog niet bekend wanneer deze voor 2023 weer opent. Voorwaarden, criteria en indiening via de website van RVO.

Seed Capital (Toekomstfonds)
Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Seed Business Angels regeling (Toekomstfonds)
Wilt u met andere investeerders een technische of creatieve startup financieren? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seed Business Angelfonds. U kunt maximaal € 1 miljoen ontvangen om te investeren in een portefeuille van startups volgens uw eigen fondsplan.

Vroegefasefinanciering (Toekomstfonds)
Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. Aanvragen kan vanaf 2 januari t/m 29 december 2023.

Innovatiekrediet (Toekomstfonds)
Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Open t/m 30 december 2022. Data 2023 nog niet bekend.

PPS toeslag
De PPS-toeslag is een subsidie ​​die wordt gebruikt om nieuwe projecten op te starten die bijdragen aan één of meerdere roadmaps van ChemistryNL. Deze roadmaps maken het mogelijk om de grote uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen op het gebied van klimaat, circulariteit en gezondheid. De subsidie ​​kan in twee vormen worden verkregen: Programmasubsidie ​​of Projectsubsidie. ChemistryNL vraagt ​​deze subsidies voor u aan. Beide subsidies hebben gemeen dat er een subsidie ​​van 30% is op de private cash investering (en tot op zekere hoogte ook de private in kind bijdrage). Neem contact op met Vera Meester voor meer informatie.

NWO calls binnen KIC2020-2023
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken. Bekijk hier de calls die op dit moment open zijn voor indiening.

Terug naar het overzicht