TKI PPS-Toeslag

De publiek-private samenwerkingstoeslag, ook wel TKI PPS-toeslag genoemd, is een subsidie ​​die bedoeld is voor vernieuwende onderzoeksprojecten van publiek-private samenwerkingen die bijdragen aan minimaal één van de roadmaps van ChemistryNL. Deze roadmaps beschrijven de doelen die we willen bereiken met betrekking tot de grote maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzame industrie, circulariteit, gezondheid en technologische ontwikkelingen.

PPS-toeslag volgens het nieuwe PPS-innovatiebeleid van RVO (2024-2027)

Met ingang van 2024 is het PPS-toeslagbeleid gewijzigd. Vanaf dit jaar kunnen de TKI’s geen PPS-programma- en PPS-projecttoeslag meer aanvragen. In plaats daarvan vragen de TKI’s een vast subsidiebedrag aan, dat naar eigen inzicht kan worden ingezet voor PPS.

TKI Groene Chemie en Circulariteit wil de PPS-toeslag 2024 op twee manieren inzetten:

  • Tweederde van de subsidie ​​wordt voorwaardelijk aan haar partners toegekend op een wijze vergelijkbaar met de ‘oude’ PPS-programmatoeslagmethodiek. De verdeling van de subsidie ​​over de partners zal plaatsvinden op basis van de PPS-programmatoeslag die de betreffende partners in eerdere aanvragen hebben gegenereerd.
  • Een derde van de subsidie ​​wordt verdeeld via twee publiekelijk aangekondigde thematische calls. De thema’s van deze calls in 2024 zijn Circulariteit en Grondstoffentransitie. De specifieke voorwaarden en omvang van deze calls zullen in een later stadium worden gecommuniceerd, na toekenning van de subsidie ​​van RVO aan ons TKI.

Let op: één van de voorwaarden van RVO is dat de subsidie ​​binnen één jaar na toekenning aan het TKI moet worden toegekend.

Eind 2024 zal het TKI Groene Chemie en Circulariteit deze hybride-procedure evalueren en een besluit nemen over de procedure voor 2025.

Verwachte tijdlijn

TKI Groene Chemie en Circulariteit heeft in december 2023 voor circa 8,6 miljoen euro PPS-toeslag aangevraagd bij RVO. De beslissing van RVO op onze aanvraag verwachten wij in maart/april 2024 te ontvangen. Na deze beslissing worden de partners geïnformeerd over de hoogte van de subsidie ​​die voorwaardelijk wordt toegekend aan hun organisatie en de twee thematische calls Circulariteit en Grondstoffentransitie worden gepubliceerd. De deadline voor de oproepen zal waarschijnlijk in augustus of september zijn en we verwachten de evaluatieprocedure eind 2024 af te ronden.

PPS-toeslag vóór 2024

In de jaren vóór 2024 kon de PPS-toeslag in twee vormen worden verkregen: PPS-programmatoeslag of PPS-projecttoeslag. TKI Groene Chemie & Circulariteit heeft deze financiering namens u aangevraagd bij RVO.

PPS-projecttoeslag
Het is niet meer mogelijk om PPS-projecttoeslag aan te vragen. De lopende projecten worden echter nog steeds gemonitord door ons TKI en moeten aan het einde van het project worden verantwoord door de aanvragers. Neem contact op met Mark Broers voor de juiste templates die u kunt gebruiken bij de verantwoording van uw project.

PPS-programmatoeslag
In 2023 heeft TKI Groene Chemie & Circulariteit voor de laatste keer PPS-programmatoeslag aangevraagd bij RVO. Het fundament voor deze financiering zijn de private in-cash, en tot op zekere hoogte in-kind, investeringen van bedrijven in onderzoeksprojecten van publiek-private partnerschappen in het voorgaande jaar. Wij hebben partners gevraagd ons de benodigde informatie over deze investeringen te verstrekken en hebben al deze informatie samengevoegd in één volledige aanvraag voor PPS-programmatoeslag bij RVO. De toegekende subsidie ​​bedraagt ​​doorgaans 30% van de private investeringen. De subsidie ​​die wordt verleend aan TKI Groene Chemie & Circulariteit wordt voorwaardelijk toegekend aan de partners die de basis voor de toeslag hebben gelegd. De subsidie ​​kan worden ingezet voor nieuwe PPS-onderzoeksprojecten.

Verdelingsprocedure PPS-programmatoeslag 2023
Momenteel worden partners uitgenodigd om nieuwe PPS-projectplannen te schrijven voor het aanvragen van PPS-programmatoeslag 2024. De deadline voor het indienen van aanvragen (inzetplannen) is 15 maart 2024. TKI beoordeelt of het project past bij de subsidievoorwaarden en experts uit het veld beoordelen of het project bijdraagt ​​aan de ambities van de Topsector Chemie zoals terug te vinden in de roadmaps van ChemieNL. Uiteindelijk beslist het bestuur over de toekenning. Het beoordelingsproces duurt doorgaans ongeveer 6 tot 8 weken.

Bestuursvergaderingen TKI Groene Chemie en Circulariteit in 2024
17 januari, 6 maart, 10 april, 22 mei, 3 juli, 14 augustus, 25 september, 6 november en 18 december.

Vragen? Neem dan contact op met Vera Meester of via 06 1373 0665.