Q&A GroenvermogenNL

d.d. 16 april 2021

Deze Q&A geeft antwoord op vragen die onder geïnteresseerden kunnen spelen. Staat je vraag er niet tussen, stuur deze dan naar secretariaat@groenvermogenNL.org. E-mails worden in deze fase niet individueel beantwoord, maar vragen worden zoveel mogelijk verwerkt in updates van deze Q&A. Zodra aan de voorwaarden van de groeifondscommissie is voldaan wordt een secretariaat ingericht dat GroenvermogenNL nader gaat ondersteunen.

 1. Wat is de status van GroenvermogenNL na de beoordeling door de Groeifondscommissie?
  GroenvermogenNL heeft een voorwaardelijke toekenning ontvangen en een reservering:

  • Een voorwaardelijke toekenning van € 73 mln is bestemd voor de eerste twee jaar van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 30 mln), onderzoek (€ 35 mln), human capital (€ 5 mln) en programmamanagement (€ 2,8 mln). Zie voor een toelichting op de voorwaarden het antwoord op vraag 3.
  • Een reservering van € 265 mln is bestemd voor jaar drie tot acht van het programma en bestaat uit: eerste waterstofprojecten (€ 70 mln), onderzoek (€ 142 mln), human capital (€ 45 mln) en programmamanagement (€ 8,2) mln.
 2. Wat zegt de beoordelingsadviescommissie Nationaal Groeifonds over GroenvermogenNL?
  De gedetailleerde beoordeling van de commissie is hier terug te vinden. De expert rapporten die de commissie bij haar beoordeling heeft meegewogen, zijn hier terug te vinden.
 3. Een deel van het voorstel (M€ 73) is voorwaardelijk gehonoreerd. Wat zijn die voorwaarden?
  De voorwaardelijke honorering houdt in dat het bedrag beschikbaar komt voor het voorstel zodra aan een set genoemde voorwaarden is voldaan. Voor GroenvermogenNL zijn de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Geef een nadere onderbouwing van de bijdrage van de programmaonderdelen aan het verdienvermogen (zie ook aanbevelingen SEO en CPB). Specificeer waar in de waardeketen Nederland een comparatief voordeel heeft (productie van waterstof of apparatuur, transport, opslag, toepassing, etc.).
  • Verduidelijk de doelstellingen van het programma en de verschillende onderdelen. Maak de synergie en verbinding tussen de waterstofprojecten en het onderzoeksprogramma concreet.
  • Verduidelijk op welke punten Nederland internationaal het verschil kan maken. Maak daarnaast internationale samenwerking concreet.
  • Werk het risicomanagement uit.
  • Inventariseer de mogelijkheden voor financiering vanuit EU-programma’s en regio’s. Onderbouw de beoogde marktfinanciering en leg dit vast in matchingsvoorwaarden. Benut de aanbevelingen van Invest-NL, RVO en NWO.
  • Stel SMART22-geformuleerde key performance indicators (KPI’s) op, op de niveaus van proces, impact en concrete resultaten. De commissie vraagt om ambitieuze resultaatgerichte KPI’s (‘een kostprijsreductie van € X, een efficiëntieverhoging van X procent’). Breng een duidelijke fasering aan in het programma, met tussentijdse mijlpalen, evaluaties, verantwoording en bijsturing.
  • Benoem de personen die verantwoordelijk zijn voor het programmabestuur en de uitvoering en geef invulling aan een daadkrachtige governance.
  • Specifiek voor het onderdeel human capital: onderbouw de noodzaak van dit onderdeel. Welke voorziene tekorten op de arbeids- en scholingsmarkt pakt het aan? Bespreek de mogelijkheden om de onderwijsmodules over de breedte van de gehele energietransitie op te pakken.
 4. Wat zijn de voorwaarden voor de reservering van M€ 265?
  Gereserveerd budget komt beschikbaar op het moment dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan en de ministerraad daar groen licht voor geeft. Voor GroenvermogenNL gelden de volgende voorwaarden/aanbevelingen in relatie tot de reservering:

  • Het plan dient te worden aangescherpt op basis van een evaluatie na het eerste jaar.
  • Er dient voldoende voortgang te zijn geboekt, onder andere op de vastgestelde KPI’s.
  • De indieners maken afspraken met de commissie over de volgende mijlpalen en evaluatiemomenten. Als onderdeel daarvan zal twee jaar na aanvang van het programma een doorlichting van het programma plaatsvinden door internationale experts.
 5. Wat betekent de gedeeltelijke toekenning van het voorstel voor de voorgestelde tenders voor opschaling?
  De commissie adviseert het kabinet om de 100MW elektrolysers (€ 200 mln) en de grootschalige waterstoftoepassingen (€ 200 mln) niet te bekostigen. De betrokken topsectoren onderzoeken of in de tweede ronde van het Groeifonds een aangescherpte versie op deze onderdelen kan worden ingediend. De voorgestelde kleine pilots en demo’s kleiner dan 100 MW kunnen wel ondersteund worden.
 6. Nu GroenvermogenNL voorwaardelijk is gehonoreerd, wat zijn de volgende stappen?
  • Het kabinetsbesluit om GroenvermogenNL en andere voorstellen uit het Nationaal Groeifonds te ondersteunen gaat langs het parlement voor formele goedkeuring. Periode: mei-juni 2021.
  • De topsectoren Energie, HTSM en Chemie zullen een gezamenlijke beantwoording opstellen van de gestelde randvoorwaarden voor de voorwaardelijke toekenning en deze bespreken met de adviescommissie voor het Nationaal Groenfonds. Dit zal in de periode april-augustus 2021 plaatsvinden.
  • De topsectoren Energie, HTSM en Chemie zullen op advies van twee door EZK aangestelde kwartiermakers, een drieledig Groenvermogen-bestuur voordragen. Dit bestuur zal vervolgens de verdere invulling van de governance uitwerken.
  • Zo spoedig mogelijk wordt een website GroenvermogenNL gelanceerd om centrale communicatie te organiseren.
 7. Hoe worden de toegekende middelen ingezet en hoe kan ik meedoen?
  Voorlopig zijn middelen enkel voorwaardelijk toegekend. De eerste aandacht gaat uit naar het zo spoedig mogelijk beantwoorden van de vragen van de groeifondscommissie. Middelen worden hoe dan ook via transparante openbare procedures en herkenbare financieringswijzen uitgezet. Er zijn dus nog geen projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage. GroenvermogenNL is een nationaal initiatief. Dat wil zeggen dat procedures toegankelijk zijn voor alle regio’s en nationale samenwerking wordt gestimuleerd.
 8. Hoe blijf ik op de hoogte?
  Zo spoedig mogelijk wordt een website gelanceerd voor centrale communicatie. Deze Q&A wordt regelmatig bijgewerkt aan de hand van vragen die wij krijgen.
 9. Kan ik het voorstel GroenvermogenNL ontvangen?
  Over publicatie van de voorstellen besluit het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en is nog niet vrij beschikbaar. Wel kunt u hier de publiekssamenvatting en de grafische samenvatting toe raadplegen.
 10. Hoe verhoudt GroenvermogenNL zich tot het Nationaal Waterstof Programma?
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2022 gestart wordt met een substantieel waterstof-programma. Dat programma zal zich primair richten op het ontsluiten van het aanbod van groene waterstof, de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur en de samenwerking met diverse sectorprogramma’s, en het faciliteren van lopende initiatieven en projecten. Vanuit dit programma kan ook de synergie tussen infrastructuur en het gebruik van waterstof worden bevorderd. Het is cruciaal dat dit programma zich al op korte termijn gaat richten op de stapsgewijze opschaling van de productie van groene waterstof uit duurzame elektriciteit. GroenvermogenNL komt voort uit de samenwerkende topsectoren en draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en dus ook aan de doelstelling van het NWP, vooral op het vlak van innovatie en Human Capital Agenda. Bij de inrichting van het Nationaal Waterstof Programma wordt verbinding gezocht tussen het bestuur van GroenvermogenNL en het Nationaal Waterstof Programma.
 11. Wie is de afzender van GroenvermogenNL?
  GroenvermogenNL is ingediend bij het groeifonds door EZK, op aangeven en onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke topsectoren Chemie, HTSM en Energie in samenwerking met hun partners uit industrie, kennisinstellingen en de overheid.

Handige documenten over het voorstel zelf:

Summary GroenvermogenNL
Graphic summary

Menu