Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR)

Het Nationaal Platform Plastics Recycling versnelt innovatie en publiek-private samenwerkingen op het gebied van kunststofrecycling op de lagere TRL-niveaus (1-5). Het Nationaal Platform Kunststof Recycling heeft de volgende hoofdtaken:

  • Het betrekken van relevante partijen uit het innovatieve MKB en de industrie.
  • Het samenbrengen van de (wetenschappelijke) disciplines die cruciaal zijn voor innovatie op het gebied van recycling, zoals die op het gebied van materiaalkunde en synthese, katalyse, analyse, proces- en scheidingstechnologie.
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen kunststofrecyclinginitiatieven in Nederland en het actief bevorderen van samenwerking over de gehele innovatieketen (universiteiten/instituten, toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2), landelijke kennisinstellingen (RKI), hogescholen, bedrijven) en tussen relevante (wetenschappelijke) ) disciplines.
  • Organisatie van het veld: het samenbrengen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en ontwikkelingspartners rond plastic recycling en het verbinden van lopende initiatieven.
  • Het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en van daaruit het identificeren van gaten en mogelijkheden voor onderlinge samenwerking, het actief stimuleren van initiatiefvorming en het adviseren van de overheid.
  • Eén aanspreekpunt voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van kunststofrecycling in Nederland.
  • Communiceren over plasticrecycling en chemische recycling in het bijzonder: sleuteltechnologie voor de aanpak van plasticafval, technologie voor het verminderen van de CO2-uitstoot in de levenscyclus van plastics en een bron van nieuwe economische kansen.

Website Nationaal Platform Plastics Recycling

Meer lezen:
Roadmap Chemische Recycling Kunststof 2030 Nederland