Blog februari 2022

De rol van een Innovatiemakelaar is natuurlijk het bevorderen van innovatie. Een van de belangrijkste manieren om dit te realiseren is het met elkaar in contact brengen van bedrijven en kennisinstituten. Als innovatiemakelaar van ChemistryNL in dienst bij TI-COAST (COAST)kan die rol goed worden vervuld omdat binnen deze brancheorganisatie met een focus op analytische technologie, zowel particuliere bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen zijn aangesloten.

Momenteel zijn er twee interessante trends in het innovatielandschap: Smart industry (Industrie 4.0) en de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Terugkerend thema bij beide innovaties is dat er begrijpelijke informatie beschikbaar moet zijn om de juiste beslissingen te nemen. Om dit te kunnen doen is de on- en at line analyse in combinatie met een geavanceerde data-analyse nodig. De toepassing van deze technologie maakt een snelle én betrouwbare analyse ter plaatse mogelijk zonder de noodzaak van monstername en analyse op een lab of de inzet van zeer gespecialiseerde deskundigen. De metingen vinden plaats met sensoren, waarvan er de laatste jaren veel zijn ontwikkeld en die veelvuldig in zeer uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Deze ontwikkeling is echter nog lang niet afgelopen, de vraag blijft de sensoren, gevoeliger, sneller en goedkoper te maken voor iedereen. Precies op dit onderwerp proberen we op dit moment projecten op te starten waarbij afvalverwerkers van kunststoffen tot garens met betere sensoren de kwaliteit van het recyclaat te verbeteren teneinde dit recyclaat voor meer next-use producten te kunnen inzetten. De uitdaging is hier niet alleen de sensor maar vooral ook de implementatie en het gebruik van de sensor in de praktijk.

Gezien het belang van sensoren in combinatie met dataverwerking organiseert COAST dit jaar een bijeenkomst waarbij we producenten en gebruikers van sensoren met elkaar in contact willen brengen. Binnenkort meer informatie op de COAST website.

Wil je meer over deze thematiek weten of heb je andere innovatievragen,  neem dan contact op met mij of mijn collega innovatiemakelaar Eric van Sprang.

Blog 2021 Analytisch chemische support van een innovatiemakelaar: het Innovatieloket
Nederland kent al een aantal jaren zogenaamde innovatiemakelaars die MKB ondernemers advies geven over de innovatie van producten, processen of diensten. Sinds augustus 2020 ben ik samen met collega Eric van Sprang Innovatiemakelaar voor de topsector chemie. We Wij doen dit vanuit TI-COAST (COAST). Dit is een “community of innovation” die als doel heeft om de analytische wetenschap in Nederland vooruit te helpen door R&D, menselijk kapitaal en de analytische gemeenschap te versterken. Zo’n zeventig Nederlandse industriële laboratoria, academische analytische chemische en technologiegroepen en innovatieve MKB maken deel uit van deze gemeenschap. Het specifieke in de bijdrage van Eric en mijzelf is de focus op analytische chemie en hoe deze juist wordt ingezet of ontwikkeld om innovoties te realiseren (zoals nieuwe materialen, processen, etc.).

Tijdens onze gesprekken met MKB bedrijven is gebleken dat men vaak onnodige vertraging in ontwikkeling oploopt omdat veel MKB bedrijven het moeilijk vinden om hun analytisch chemische problemen op te lossen. Men heeft geen of een te klein laboratorium of het ontbreekt simpelweg aan de juiste expertise.

Aangezien de COAST organisatie niet over een eigen laboratorium beschikt (De COAST participanten wel natuurlijk) hebben Eric en ik besloten een innovatieloket op te starten om bedrijven te helpen die geen specifieke analytisch chemische kennis/expertise in huis hebben.
Dit Innovatieloket zal bestaan uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en industriële laboratoria. Vragen die via de innovatiemakelaars of anderszins bij het innovatieloket binnen komen zullen worden besproken, “vertaald” worden naar een analytische vraagstelling en op de beste plek binnen de COAST gemeenschap worden geanalyseerd. Het vervolg wordt gemonitord, het resultaat gerapporteerd en, voor zover mogelijk, worden gedeeld binnen de COAST community.

De ondersteuning naar de probleemeigenaar omvat niet alleen het realiseren van het analytisch chemische werk maar bijvoorbeeld ook hulp bij het aanvragen van subsidies. De vragen kunnen zeer divers zijn. Zo heeft één van de Coast participanten een nieuwe technologie ontwikkeld om op een grotere schaal dan gebruikelijk metingen te doen. Dit kan voor recycling interessant zijn omdat een te klein monster in de vaak heterogene monsterstroom wel eens onvoldoende representatief kan zijn. Wij hebben het bedrijf daarom in contact gebracht met mogelijke gebruikers van deze nieuwe analytische methode.

Een ander bedrijf heeft een nieuwe methode om door middel van het toevoegen van sporen van een speciale verbinding een plastic uniek te karakteriseren. Zo’n methode kan bijvoorbeeld helpen bij het eenvoudiger selecteren van kunststoffen tijdens het recyclen. Ook dit bedrijf brengen we in contact met andere bedrijven om de technologie verder te ontwikkelen en toe te passen. Afgelopen week hebben we contact gehad met een startup die zoekt naar een goede methode om de afbraak van een biodegradeerbaar polymeer te monitoren. Het bedrijf heeft een klein laboratorium maar nog geen ervaring met dit soort metingen. We hebben het bedrijf een aantal suggesties voor een gestructureerde aanpak kunnen doen en zullen de voorgang blijven volgen.

Anton Schotman, Innovation Agent ChemistryNL

Meer over Anton Schotman
Anton Schotman is innovatie makelaar voor ChemistryNL. Na een loopbaan als analytisch chemisch expert in verschillende rollen bij Enka, Akzo Nobel en Teijin Aramid is Anton sinds 1 augustus als werkzaam bij TI-COAST. TI-COAST heeft, onder andere, als missie met behulp van Analytisch Chemie de Research en Innovatie in Nederland te bevorderen. Door zijn brede achtergrond op het gebied van polymeren en vooral garens, in combinatie met zijn kennis van de analytische chemie kan Anton u helpen of assisteren bij het in contact brengen met andere partijen bij innovatievragen op analytisch chemisch gebied. Contact kunt leggen via anton.schotman@ti-coast.com.

Meet the innovation agents