Blog november 2023 
Innovatiemakelaar met een focus op een duurzame toekomst

Als innovatiemakelaar bij Coast, waar onze focus ligt op analytische technologie met gereedschap voor het realiseren van maatschappelijke transities, stap ik vol enthousiasme in de wereld van de circulaire economie. Mijn innovatiemakelaarsmissie is helder: versnellen van de transitie naar een duurzamere toekomst voor het MKB.

De kunst is om mensen die een probleem of vraag hebben in contact brengen met anderen die een oplossing hebben of daaraan willen meewerken. Om dit te realiseren hebben we op 28 september in Den Bosch een Solutions day georganiseerd. Dit was een dag waar bedrijven hun uitdagingen op het gebied van plastics recycling en wateranalyse deelden, en waar door andere organisatie innovatieve oplossingen werden gepresenteerd. Opvallend was dat juist de kleinere bedrijven bereid waren hun problemen te delen. Vanwege de directe betrokkenheid is voor mij het (mede) organiseren van zo’n Solutions day een van de meest inspirerende aspecten van mijn rol als innovatiemakelaar. Hier komen bedrijven samen, niet alleen om uitdagingen te delen, maar ook om ideeën en oplossingen te ontdekken die de weg effenen naar een circulaire toekomst.

Ik wil graag twee ondernemingen als voorbeeld noemen die via dit platform deuren openden naar innovatie en samenwerking. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van zeilen en tentdoeken stond voor de taak om duurzame alternatieven te vinden voor chloor als schoonmaakmiddel. Bovendien wilden ze een snelle methode om de chemische samenstelling van coatings op materialen vast te stellen. Via de Solutions day kwamen ze in contact met een bedrijf dat een milieuvriendelijk schoonmaakmiddel aanbood en een ander bedrijf dat onderzoekt of polyester zeilen chemisch kunnen worden gerecycled.

Een tweede voorbeeld is een bedrijf dat zich richt op het verminderen van het gebruik van plastics op laboratoria door inzameling en hergebruik te faciliteren. Tijdens de Solutions day ontstonden waardevolle verbindingen die niet alleen hun bedrijfsdoelen dienen, maar die ook een bijdrage kunnen leveren aan projecten van het Circular Plastics-NL (CPNL) groeifonds.

Als vervolg op de solutions day bevond ik me vorige week in Utrecht, in een matchmakingevent voor het CPNL groeifonds. Hier streven we ernaar samenwerkingsverbanden te smeden om de transitie te versnellen. Maar mijn focus gaat verder dan grote bedrijven; ik wil ook kleinere bedrijven betrekken bij deze belangrijke processen.

Het is duidelijk dat er een grote bereidheid is onder bedrijven om hun uitdagingen te delen en samen te werken aan duurzame oplossingen. Als innovatiemakelaar zie ik hierin niet alleen kansen voor individuele bedrijven, maar ook voor het bredere doel van Coast om de maatschappelijke transities die we nastreven te versnellen.

De weg naar een circulaire economie is geplaveid met samenwerking, creativiteit en de wil om bestaande grenzen te doorbreken. Het is heel motiverend om als innovatiemakelaar nuttige bijdrages te kunnen leveren in de wetenschap dat elk probleem dat we oplossen, bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Zoekt U aansluiting of heeft U vragen of ideeën neem dan contact met me op.

Anton Schotman, Innovation Agent ChemistryNL

Meer over Anton Schotman
Anton Schotman is innovatie makelaar voor ChemistryNL. Na een loopbaan als analytisch chemisch expert in verschillende rollen bij Enka, Akzo Nobel en Teijin Aramid is Anton sinds 1 augustus als werkzaam bij TI-COAST. TI-COAST heeft, onder andere, als missie met behulp van Analytisch Chemie de Research en Innovatie in Nederland te bevorderen. Door zijn brede achtergrond op het gebied van polymeren en vooral garens, in combinatie met zijn kennis van de analytische chemie kan Anton u helpen of assisteren bij het in contact brengen met andere partijen bij innovatievragen op analytisch chemisch gebied. Contact kunt leggen via anton.schotman@ti-coast.com.

Meet the innovation agents

Blog februari 2023 
De noodzaak van analytische chemie in de circulaire economie

Mijn achtergrond als analytisch chemicus bepaalt in hoge mate mijn focus als innovatiemakelaar voor ChemistryNL. De laatste jaren richt ik me vooral op de rol van analytische chemie in de transitie naar een circulaire economie.

Het idee achter een circulaire economie is het concept om producten, componenten en materialen ten allen tijde op hun hoogste bruikbaarheid en waarde te houden. Dit betekent dat ze zoveel mogelijk moeten worden hergebruikt of gerecycled, zodat ze weer door dezelfde of een andere persoon kunnen worden gebruikt. Dat is een zeer ambitieus doel. Uit het vorige week verschenen rapport van het plan bureau voor de leefomgeving (PBL) bleek vorige week dat we in Nederland nog lang niet de gewenste voortgang maken.

In een circulaire economie moeten we de samenstelling van de producten kennen en weten wat het effect ervan is op de eigenschappen, mens en milieu. Hierbij spelen analytische chemische technieken een onmisbare rol. Hierbij varieert zowel de toegepaste analytische meetmethode als ook de plaats van toepassing in de circulaire keten. Twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Het bedrijf Fair-Fusion maakt een additief maakt dat je aan kunststoffen kunt toevoegen om ze te markeren zodat ze later zeer selectief kunnen worden uit gesorteerd. Op die manier kun je veel specifieker een bepaalde kunststof selecteren om ze vervolgens te recyclen. Veel kunststoffen kennen veel verschillende grades met allemaal een net iets verschillend additief of samenstelling. De waarde van een recyclaat is hoger naarmate de samenstelling homogener is. Een nuttige innovatie die echter nog veel vragen oproept: hoeveel additief moet ik toevoegen? Beïnvloed het additief de eigenschappen niet? Is het niet schadelijk voor mens en milieu? Overleeft het additief het productieproces en blijft het ook tijdens het gebruik onveranderd aanwezig, etc. Veel vragen waar je met analytische chemie antwoord kunt geven.

Een ander bedrijf waar ik als innovatiemakelaar bij betrokken ben is Veridis. Veridis heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om het polymeer gehalte van een bepaalde kunststof in een recyclaatstroom nauwkeurig te bepalen. Hier is het innovatieve dat ze relatief heel grote monsters in één keer kunnen meten. In de analytische chemie is jarenlang de ontwikkeling geweest om steeds gevoeliger aan steeds kleinere monsters toch een volledige analyse te kunnen doen. Dat is zeer handig en efficiënt als je een uitspraak wilt doen over een monstertje uit een grote autoclaaf waarin zich een grote hoeveelheid homogeen polymeer bevindt. Tegelijkertijd is het juist heel onhandig en inefficiënt als je 100 keer een korreltje uit een zeer inhomogene recyclaat stroom gaat analyseren en je maar moet hopen dat een gemiddelde van deze 100 metingen de juiste waarde oplevert. Hier probeer je als innovatiemakelaar contacten te leggen of onderzoek te initiëren die vragen kan beantwoorden als wat is de juistheid, reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid van de nieuwe methode. Hoe kan ik komen tot een goede standaard zodat gebruikers van batch tot batch reproduceerbare resultaten kunnen krijgen? Kortom analytische chemie is een onmisbare schakel in de route naar een circulaire economie, bij het eerste voorbeelden ligt  de toepassing aan het begin van de keten ligt, terwijl de tweede toepassing veel verderop in de keten ligt.

Anton Schotman, Innovation Agent ChemistryNL

Meer over Anton Schotman
Anton Schotman is innovatie makelaar voor ChemistryNL. Na een loopbaan als analytisch chemisch expert in verschillende rollen bij Enka, Akzo Nobel en Teijin Aramid is Anton sinds 1 augustus als werkzaam bij TI-COAST. TI-COAST heeft, onder andere, als missie met behulp van Analytisch Chemie de Research en Innovatie in Nederland te bevorderen. Door zijn brede achtergrond op het gebied van polymeren en vooral garens, in combinatie met zijn kennis van de analytische chemie kan Anton u helpen of assisteren bij het in contact brengen met andere partijen bij innovatievragen op analytisch chemisch gebied. Contact kunt leggen via anton.schotman@ti-coast.com.

Meet the innovation agents

Blog februari 2022

De rol van een Innovatiemakelaar is natuurlijk het bevorderen van innovatie. Een van de belangrijkste manieren om dit te realiseren is het met elkaar in contact brengen van bedrijven en kennisinstituten. Als innovatiemakelaar van ChemistryNL in dienst bij TI-COAST (COAST)kan die rol goed worden vervuld omdat binnen deze brancheorganisatie met een focus op analytische technologie, zowel particuliere bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen zijn aangesloten.

Momenteel zijn er twee interessante trends in het innovatielandschap: Smart industry (Industrie 4.0) en de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Terugkerend thema bij beide innovaties is dat er begrijpelijke informatie beschikbaar moet zijn om de juiste beslissingen te nemen. Om dit te kunnen doen is de on- en at line analyse in combinatie met een geavanceerde data-analyse nodig. De toepassing van deze technologie maakt een snelle én betrouwbare analyse ter plaatse mogelijk zonder de noodzaak van monstername en analyse op een lab of de inzet van zeer gespecialiseerde deskundigen. De metingen vinden plaats met sensoren, waarvan er de laatste jaren veel zijn ontwikkeld en die veelvuldig in zeer uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Deze ontwikkeling is echter nog lang niet afgelopen, de vraag blijft de sensoren, gevoeliger, sneller en goedkoper te maken voor iedereen. Precies op dit onderwerp proberen we op dit moment projecten op te starten waarbij afvalverwerkers van kunststoffen tot garens met betere sensoren de kwaliteit van het recyclaat te verbeteren teneinde dit recyclaat voor meer next-use producten te kunnen inzetten. De uitdaging is hier niet alleen de sensor maar vooral ook de implementatie en het gebruik van de sensor in de praktijk.

Gezien het belang van sensoren in combinatie met dataverwerking organiseert COAST dit jaar een bijeenkomst waarbij we producenten en gebruikers van sensoren met elkaar in contact willen brengen. Binnenkort meer informatie op de COAST website.

Wil je meer over deze thematiek weten of heb je andere innovatievragen,  neem dan contact op met mij of mijn collega innovatiemakelaar Eric van Sprang.

Blog 2021 Analytisch chemische support van een innovatiemakelaar: het Innovatieloket
Nederland kent al een aantal jaren zogenaamde innovatiemakelaars die MKB ondernemers advies geven over de innovatie van producten, processen of diensten. Sinds augustus 2020 ben ik samen met collega Eric van Sprang Innovatiemakelaar voor de topsector chemie. We Wij doen dit vanuit TI-COAST (COAST). Dit is een “community of innovation” die als doel heeft om de analytische wetenschap in Nederland vooruit te helpen door R&D, menselijk kapitaal en de analytische gemeenschap te versterken. Zo’n zeventig Nederlandse industriële laboratoria, academische analytische chemische en technologiegroepen en innovatieve MKB maken deel uit van deze gemeenschap. Het specifieke in de bijdrage van Eric en mijzelf is de focus op analytische chemie en hoe deze juist wordt ingezet of ontwikkeld om innovoties te realiseren (zoals nieuwe materialen, processen, etc.).

Tijdens onze gesprekken met MKB bedrijven is gebleken dat men vaak onnodige vertraging in ontwikkeling oploopt omdat veel MKB bedrijven het moeilijk vinden om hun analytisch chemische problemen op te lossen. Men heeft geen of een te klein laboratorium of het ontbreekt simpelweg aan de juiste expertise.

Aangezien de COAST organisatie niet over een eigen laboratorium beschikt (De COAST participanten wel natuurlijk) hebben Eric en ik besloten een innovatieloket op te starten om bedrijven te helpen die geen specifieke analytisch chemische kennis/expertise in huis hebben.
Dit Innovatieloket zal bestaan uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en industriële laboratoria. Vragen die via de innovatiemakelaars of anderszins bij het innovatieloket binnen komen zullen worden besproken, “vertaald” worden naar een analytische vraagstelling en op de beste plek binnen de COAST gemeenschap worden geanalyseerd. Het vervolg wordt gemonitord, het resultaat gerapporteerd en, voor zover mogelijk, worden gedeeld binnen de COAST community.

De ondersteuning naar de probleemeigenaar omvat niet alleen het realiseren van het analytisch chemische werk maar bijvoorbeeld ook hulp bij het aanvragen van subsidies. De vragen kunnen zeer divers zijn. Zo heeft één van de Coast participanten een nieuwe technologie ontwikkeld om op een grotere schaal dan gebruikelijk metingen te doen. Dit kan voor recycling interessant zijn omdat een te klein monster in de vaak heterogene monsterstroom wel eens onvoldoende representatief kan zijn. Wij hebben het bedrijf daarom in contact gebracht met mogelijke gebruikers van deze nieuwe analytische methode.

Een ander bedrijf heeft een nieuwe methode om door middel van het toevoegen van sporen van een speciale verbinding een plastic uniek te karakteriseren. Zo’n methode kan bijvoorbeeld helpen bij het eenvoudiger selecteren van kunststoffen tijdens het recyclen. Ook dit bedrijf brengen we in contact met andere bedrijven om de technologie verder te ontwikkelen en toe te passen. Afgelopen week hebben we contact gehad met een startup die zoekt naar een goede methode om de afbraak van een biodegradeerbaar polymeer te monitoren. Het bedrijf heeft een klein laboratorium maar nog geen ervaring met dit soort metingen. We hebben het bedrijf een aantal suggesties voor een gestructureerde aanpak kunnen doen en zullen de voorgang blijven volgen.

Anton Schotman, Innovation Agent ChemistryNL